หมายเหตุ : ข้อมูลการได้รับวัคซีน นับรวมกับ การฉีดวัคซีนต่างจังหวัด และ รอบที่มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนอื่นๆ