เงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา Moderna
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5,000 ราย

  • ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนโควิด-19
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดลำพูน
  • อยู่ในกลุ่มเป้าหมายดังต่อไปนี้
กลุ่ม 1
- 1.1 ผู้พิการ เป้าหมายเฉพาะประเภทพิการคือ พิการทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ ออทิสติก พิการซ้อน
- 1.2 ผู้ป่วยติดเตียง
- 1.3 หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป

กลุ่ม 2 : ผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 3 : บุคลากรทางการแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

กลุ่ม 4 : ครูศูนย์เด็กเล็ก/รรอนุบาล /ครูที่สอนหนังสือในโรงเรียน (โรงเรียนสังกัด อปท)

กลุ่ม 5 : บุคลากรที่ปฏิบัติงานช่วยฉีดวัคซีนในพื้นที่
เริ่มลงทะเบียน
วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.
ลงทะเบียนรับวัคซีน ตรวจสอบผลการลงทะเบียน แจ้งปัญหาการใช้งาน